ประกาศผลสอบ
โครงการ Sharp English Study Tour 2019
ทุนเต็มจำนวน
ไอรีน จาวาเฮเลี่ยน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ได้คะแนนรวม 130 คะแนน 

(ข้อเขียน 43/50 สัมภาษณ์ 87/100)

ทุนบางส่วน ลำดับที่ 1 
พีระพิชญ์ รักอำนวยกิจ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ได้คะแนนรวม 120 คะแนน 

(ข้อเขียน 32/50 สัมภาษณ์ 88/100)

ทุนบางส่วน ลำดับที่ 2
ปัณณธร ครูเจริญกิจ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ได้คะแนนรวม 90 คะแนน 

(ข้อเขียน 30/50 สัมภาษณ์ 60/100)

กำหนดการ

ผู้รับทุนต้องยืนยันสิทธิรับทุนภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 18.00 น.

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ

1.ผู้รับทุนส่งเอกสารต่อไปนี้ให้กับโครงการฯภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ หนังสือสัญญารับทุนการศึกษา, หนังสือสัญญาเข้าร่วมโครงการ, หนังสืออนุญาตให้เข้าร่วม โครงการจากผู้ปกครอง, และหนังสือค้ำประกัน พร้อมหลักฐานต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน

  • รูปถ่ายของผู้รับทุนขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ

2.ผู้รับทุนชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (รายละเอียดในข้อ 6 ของสัญญารับทุนการศึกษา) ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับเอกสารข้อ 1

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand