WHY SHARP ENGLISH

ชาร์ป อิงลิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศและผู้คิดค้นมิติใหม่ของการเรียนภาษาในต่างประเทศโดยควบรวมการทัศนศึกษาและการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศเข้ามาไว้ด้วยกัน โดยมีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้นำการทัศนศึกษา รวมระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 3 สัปดาห์เป็นต้นไป

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, 22000,Thailand

Tel. +66 922 244 492