Brochure - Front & Back 1-01.jpg
New York Study Tour
FINAL - Front.jpg
London Study Tour

WHY SHARP ENGLISH

ชาร์ป อิงลิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศและผู้คิดค้นมิติใหม่ของการเรียนภาษาในต่างประเทศโดยควบรวมการทัศนศึกษาและการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศเข้ามาไว้ด้วยกัน โดยมีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้นำการทัศนศึกษา รวมระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 3 สัปดาห์เป็นต้นไป