ทุนการศึกษา
โครงการ Sharp English Study Tour 2019

เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี ชาร์ป อิงลิช ขอมอบทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน เพื่อขยายและเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ร่วมเดินทางเข้าร่วมโครงการ Sharp English Study Tour 2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ทุนจำนวนเต็ม
1 ทุน
ทุนบางส่วน
2 ทุน
ทุนเต็มจำนวน

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการ Sharp English Study Tour 2019 โดยจะได้รับทุนการศึกษา เพื่อเข้าเรียนภาษาอังกฤษและพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ ตลอด 3 สัปดาห์ และได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่าย ตามรายการต่อไปนี้

 • เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 • อุปกรณ์เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง (ป้ายกระเป๋าเดินทาง จำนวน 2 อัน, ปากกา 1 ด้าม, ซองใส่หนังสือเดินทาง 1 อัน,เสื้อยืดเข้าโครงการจำนวน 1 ตัว, เสื้อฮู้ดเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ตัว)

 • ค่าเดินทางไปกลับระหว่างสนามบินและที่พัก

 • ประกาศนียบัตรจากโครงการ Sharp English Study Tour 2019 และจากโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษ

 • ค่าอาหารเช้าและเย็นระหว่างเข้าพักกับครอบครัวชาวอังกฤษตลอด 2 สัปดาห์

 • ค่าที่พักระหว่างทัศนศึกษา ณ กรุงลอนดอน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามตารางทัศนศึกษาในกรุงลอนดอน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

ทุนบางส่วน

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการ Sharp English Study Tour 2019 โดยจะได้รับทุนการศึกษา 50% เพื่อเข้าเรียนภาษาอังกฤษและพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ ตลอด 3 สัปดาห์ และได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่าย ตามรายการต่อไปนี้

 • เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 • อุปกรณ์เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง (ป้ายกระเป๋าเดินทาง จำนวน 2 อัน, ปากกา 1 ด้าม, ซองใส่หนังสือเดินทาง 1 อัน,เสื้อยืดเข้าโครงการจำนวน 1 ตัว, เสื้อฮู้ดเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ตัว)

 • ค่าเดินทางไปกลับระหว่างสนามบินและที่พัก

 • ประกาศนียบัตรจากโครงการ Sharp English Study Tour 2019 และจากโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษ

 • ค่าอาหารเช้าและเย็นระหว่างเข้าพักกับครอบครัวชาวอังกฤษตลอด 2 สัปดาห์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามรายการต่อไปนี้

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ลอนดอน-กรุงเทพ

 2. ค่าอาหารกลางวันตลอดโครงการ

 3. ค่าเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะตลอดโครงการ (รถไฟและ/หรือรถบัส)

 4. ค่าอาหารเช้าระหว่างทัศนศึกษาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

 5. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเภทนักเรียน

 6. ค่าธรรมเนียมโครงการจำนวน 6,000 บาท

 7. เงิน Pocket Money ตลอดโครงการ

 8. ค่าประกันการเดินทาง ประมาณ 2,000 บาท

 9. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ประมาณ 50-75 ปอนด์

 10. ค่าเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆในเวลาว่างของนักเรียน

 11. ค่าทำหนังสือเดินทาง กรณีนักเรียนยังไม่มี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. มีอายุระหว่าง 15-18 ปี

 2. มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสนใจในภาษาและประเทศอังกฤษ

 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ปิดเขตรับสมัคร

31 มกราคม 2562

วันสอบทุน

รอบข้อเขียน   2 กุมภาพันธ์ 2562

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1      ระหว่าง 4-6 กุมภาพันธ์ 2562

                  รอบที่  2     ระหว่าง 6-7 กุมภาพันธ์ 2562

                  รอบสุดท้าย                8 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่สอบ

รอบข้อเขียน   ออนไลน์     ผู้สมัครจะต้องมีคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วเสถียร

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1      ทางโทรศัพท์และวิดิโอคอล

                  รอบที่ 2      ทางโทรศัพท์และวิดิโอคอล

                  รอบสุดท้าย  สำนักงานใหญ่

ประกาศผู้รับทุน

9 กุมภาพันธ์ 2562

ยืนยันสิทธิ์เข้ารับทุน

11 กุมภาพันธ์ 2562

วิธีการสมัครสอบชิงทุน
 1. ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท โดยวิธีการโอน ชื่อบัญชี บจก.ชาร์ป อิงลิช ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 196-222-3127

 2. กรอกใบสมัครผ่าน https://www.sharp-english.com/apply-now-1

 3. แนบสลิปชำระค่าสมัครสอบ บัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ

 4. โทร 092-224-4460 เพื่อยืนยันใบสมัคร

กำหนดการทั่วไป
 1. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำต้องยืนยันสิทธิตามระเบียบและภายในวันที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครดังกล่าวสละสิทธิ

 2. ในกรณีที่ทางโครงการฯพบว่าผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างเข้าร่วมโครงการ ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้ผู้สมัครคนดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไทยทันที

 3. โครงการฯขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆตามเห็นสมควร

นักเรียนชั้น ม.6   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จันทบุรี
ได้ทุน 100% จากโครงการ England Study Tour 2018
นางสาวลลิตตา เกาะโพธิ์
นางสาวรัชชา วีระเจริญ
ได้ทุน 50% จากโครงการ England Study Tour 2018
นักเรียนชั้น ม.5   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพ

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand