อิงลิช เอ็กซพลอเรอร์ คอร์ส English Explorer


รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรให้นักเรียนเพิ่มความคุ้นเคยกับการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน โดยยังคง "เน้นการฟังและพูด (Conversation) เป็นหลัก" มีการเพิ่มเติมศัพท์และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมระดับความสามารถทางภาษาของช่วงวัย ซึ่งนักเรียนจะเข้าใจคำศัพท์แต่ละคำในความหมายต่าง ๆ เป็นภาษาภาพแทนการจดจำเป็นคำ ๆ แล้ว ยังรู้จักตั้งและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ มีความคุ้นเคยกับสำเนียงครูเจ้าของภาษา สามารถเลียนแบบสำเนียงและตอบโต้ด้วยความมั่นใจ เพราะหากผิดครูชาวต่างชาติจะแนะแก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง สำเนียงไม่ผิดเพื้ยนไปจากเจ้าของภาษา

ระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม

อิงลิช เอ็กซพลอเรอร์ คอร์ส เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งต้องการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษและโครงสร้างไวยากรณ์เบื้องต้น ฝึกปรือการโต้ตอบภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจว่า "พูดกับชาวต่างชาติรู้เรื่อง" กล้าแสดงออกมีจินตนาการในการเรียนรู้

#เรยนภาษาองกฤษ #จนทบรดทสด #จนทบร #ประถมศกษา #ครตางชาต #องกฤษ #ครชาวองกฤษ #ครชาวอเมรกน #English #Explorer #Chanthaburi

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand