เรดดี้ สเต็ดดี้ สคูล คอร์ส Ready, Steady, School Course


รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรสำหรับการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจากระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเดิมก่อนหน้าที่จะได้เรียนกับ ชาร์ป อิงลิช ให้นักเรียนคุ้ยเคยกับการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนโดย "เน้นการฟังและพูด (Conversation) เป็นหลัก" เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และทำให้นักเรียนเข้าใจเป็นภาษาภาพแทนการจดจำเป็นคำ ๆ เข้าใจหลักภาษาที่ใช้โต้ตอบอย่างถูกต้อง และสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา

ระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม

เรดดี้ สเต็ดดี้ สคูล คอร์ส เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในภาคการเรียนปกติในโรงเรียน ให้รู้จักสระ พยัญชนะ ตัวเลข คำศัพทฺ์ในชีวิตประจำวันแบบง่าย ซึ่ง ชาร์ป อิงลิช จะปรับทักษะในการฟัง อ่าน พูด และเขียน พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดนอกบทเรียน เพื่อให้แน่ใจและมั่นใจได้ว่า พร้อมสำหรับการพัฒนาการทางภาษาในระดับที่สูงตามมาตรฐานอังกฤษที่เหมาะสมกับช่วงวัย

#จนทบรดทสด #เรยนภาษาองกฤษ #ครตางชาต #เจาของภาษา #ภาษาแม #Sharp #English #Chanthaburi #ชารปองลช

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand