ทีน เวิลด์ คอร์ส Teen World Course


รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรให้นักเรียนสามารถฟัง อ่าน พูด และเขียน เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยังคง "เน้นการฟังและพูด (Conversation) เป็นหลัก" มีการเพิ่มเติมศัพท์และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมระดับความสามารถทางภาษาของช่วงวัย ซึ่งนักเรียนจะเข้าใจคำศัพท์แต่ละคำในความหมายต่าง ๆ เป็นภาษาภาพแทนการจดจำเป็นคำ ๆ แล้ว สามารถตั้งและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ มีความคุ้นเคยกับสำเนียงครูเจ้าของภาษา สามารถเลียนแบบสำเนียงและตอบโต้ด้วยความมั่นใจ เพราะหากผิดครูชาวต่างชาติจะแนะแก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง สำเนียงไม่ผิดเพื้ยนไปจากเจ้าของภาษา และเตรียมความพร้อมในการสอบไล่ที่โรงเรียน

ระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม

ทีน เวิลด์ คอร์ส เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งต้องการเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ กฎและข้อยกเว้นต่าง ๆ ในหลักภาษาอังกฤษ การเพิ่มเติมศัพท์ที่ควรรู้ตามระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนสอนและคำศัพท์ต่าง ๆ ตามวัยในชีวิตประจำวันที่เด็กชาวอังกฤษควรรู้ ฝึกปรือการโต้ตอบภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจว่า "พูดกับชาวต่างชาติรู้เรื่อง" กล้าแสดงออกมีจินตนาการในการเรียนรู้

โดยสามารถเลือกเรียนแบบเดีียวที่ครูชาวต่างชาติสามารถเข้าใจถึงระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างแท้จริง และสามารถปรับฐานความรู้ให้เทียบเท่ามาตรฐานแบบตัวต่อตัว หรือเลือกเรียนแบบกลุ่มเล็ก สำหรับนักเรียนที่ต้องการเพื่อนร่วมเรียน มีคู่คิดร่วมปรึกษาระหว่างเรียน และเป็นการลดค่าคอร์สให้ประหยัดกว่าการเรียนแบบตัวต่อตัว

#Sharp #English #ครชาวองกฤษ #ครตางชาต #มธยมศกษา #มธยมศกษา13 #Chanthaburi #Thailand #เรยนภาษาองกฤษ #แบบตวตอตว #จนทบรดทสด #สำเนยงเจาของภาษา #ภาษาแม #ครชาวอเมรกน #Nativespeaker

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand