ไฮสคูล ไลฟ์ คอร์ส High School Life Course


รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรให้นักเรียนสามารถฟัง อ่าน พูด และเขียน เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบต่าง ๆ เช่น การสอบที่โรงเรียน การสอบชิงทุนหรือเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยังคง "เน้นการฟังและพูด (Conversation) เป็นหลัก" เพิ่มเติมศัพท์และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นเหมาะสมระดับความสามารถทางภาษาของช่วงวัย ซึ่งนักเรียนจะเข้าใจคำศัพท์แต่ละคำในความหมายต่าง ๆ มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในการตั้งและตอบคำถาม มีความคุ้นเคยกับสำเนียงครูเจ้าของภาษา สามารถเลียนแบบสำเนียงและตอบโต้ด้วยความมั่นใจ เพราะหากผิดครูชาวต่างชาติจะแนะแก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง สำเนียงไม่ผิดเพื้ยนไปจากเจ้าของภาษา


ระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม

ไฮสคูล ไลฟ์ คอร์ส เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่จำเป็นต้องเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ กฎและข้อยกเว้นต่าง ๆ ในหลักภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ได้รับการเพิ่มเติมศัพท์ที่ควรรู้ตามระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนสอนและคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบทั้งในโรงเรียน สอบชิงทุน หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ฝึกการโต้ตอบภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจว่า "พูดกับชาวต่างชาติรู้เรื่อง" กล้าแสดงออกมีจินตนาการในการเรียนรู้

โดยสามารถเลือกเรียนแบบเดีียวที่ครูชาวต่างชาติสามารถเข้าใจถึงระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างแท้จริง และสามารถปรับฐานความรู้ให้เทียบเท่ามาตรฐานแบบตัวต่อตัว หรือเลือกเรียนแบบกลุ่มเล็ก สำหรับนักเรียนที่ต้องการเพื่อนร่วมเรียน มีคู่คิดร่วมปรึกษาระหว่างเรียน และเป็นการลดค่าคอร์สให้ประหยัดกว่าการเรียนแบบตัวต่อตัว


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand